کریم آن کسی است که آغاز به احسان کند (نه این که احسان دیگری را به احسان پاداش دهد). حضرت علی (ع) (غررالحکم ، باب احسان)
امروز: چهارشنبه،12 شهریور 1393|